Erdgasumstellung Wann Wo

Gas change over - information in your languages

english

The natural gas changeover entails an upgrade from natural gas group “L” to the higher-energy group “H” because the extraction of L gas will decline sharply in the years to come. In order to supply you with H gas instead of L gas in the future, we need to upgrade our network and adjust your gas heating (as well as other natural gas appliances, where necessary) in our capacity as your regional network operator. Following written notification of an appointment, you will be visited by a fitter:

 

Recording date:  We will record all of the data on the natural gas devices connected in your home and carry out a measurement of exhaust gas emissions. Using this data, we will then assess the adaptability of your device and order material for the upgrade.

Upgrade appointment: Approx. one year later, we will upgrade your natural gas devices where necessary. This will involve exchanging the L gas nozzles and readjusting the burner.

 

You do not need to do anything before receiving notification of your appointment. Please support us. This is about your warm home and your safety!

 

Also important:

 • Please have your heating serviced regularly by a registered installation company. This will help to promote a smooth changeover in your home.
 • Without being asked to, the fitter will quote your customer number when he rings your doorbell. Please do not quote your number beforehand. You can find this number in our letter to you.
 • All fitters deployed by EWE NETZ wear blue service uniforms and carry a company identity card. You are more than welcome to ask to see this identity card.
 • Our gas fitters will never demand money from customers for work completed on site. And EWE NETZ does not send any invoices for natural gas changeovers – neither for our service visits nor for materials.

 

Videos in German explain the process of natural gas changeover (link to info films).

türkçe

Doğal gaz uyarlamasında, “L” doğal gaz türünün daha fazla enerjiye sahip “H” türüne uyarlanması söz konusudur, çünkü L gaz beslemesi önümüzdeki yıllarda hızla gerileyecektir. Size ileride L gaz yerine H gaz tedarik edebilmemiz için, yerel şebeke işletmeniz olarak şebekemizi yeniden uyarlamak ve gazlı ısıtma sisteminizi (ve varsa daha başka doğal gaz tesisatlarını) uyarlamak zorundayız. Bu amaçla bir montaj teknisyeni yazılı olarak bildirilmiş tarihlerde size gelecektir:

 

Kaydetme randevusu: Bunda, evinizdeki tüm bağlı doğal gaz tesisatlarını kaydediyor ve atık gaz ölçümü yapıyoruz. Ardından bu verilerle tesisatınızın uyarlanabilirliğini kontrol ediyor ve uyarlama amaçlı malzeme sipariş ediyoruz.

Uyarlama randevusu: Eğer gerekli ise bundan yaklaşık 1 yıl sonra doğal gaz tesisatlarınızı uyarlıyoruz. Bunun için L gaz düzelerini değiştiriyor ve brülörü yeniden ayarlıyoruz.

 

Bizden randevu yazıları almadan sizin hiç bir şey yapmanıza gerek yok. Lütfen bize destek olun. Söz konusu olan sıcak bir yuva ve güvenliğinizdir!

 

Başka önemli hususlar nelerdir:

 • Lütfen kaloriferinize düzenli aralıklarla uzman bir işletme tarafından bakım yaptırın. Böylece evinizde uyarlama işleminin sorunsuz yürümesine yardımcı olursunuz.
 • Montaj teknisyeni bina kapısında kendisine sorulmaksızın müşteri numaranızı söyleyecektir. Lütfen bu numarayı o söylemeden siz söylemeyin! Bu numarayı karşılaştırmak için size gönderdiğimiz yazıda bulabilirsiniz.
 • EWE NETZ tarafından görevlendirilmiş olan tüm montaj teknisyenleri, mavi iş elbisesi giymekte ve yanlarında işyeri kimliğini taşımaktadır. İşyeri kimliğini göstermesini isteyebilirsiniz.
 • Gaz montaj teknisyenlerimiz hiç bir zaman müşterilerden yaptıkları iş için para talep etmezler. EWE NETZ de doğal gaz uyarlaması çerçevesinde ne servis için gelme ne de malzeme için herhangi bir fatura göndermez.

 

Almanca videolar doğal gaz uyarlamasının nasıl yapıldığını açıklıyor (bilgilendirici film linki). 

polski

W przypadku zmian, dokonywanych w obrębie układu zasilania gazem ziemnym, chodzi o zamianę rodzaju gazu ziemnego „L” na gaz ziemny o wysokiej wartości energetycznej typu „H”, ponieważ wydobycie gazu ziemnego typu L zostanie w najbliższych latach znacznie zredukowane. Aby w przyszłości móc zaopatrywać Państwa w gaz typu H, zamiast w gaz typu L, jako Państwa regionalny dostawca musimy przekształcić naszą sieć zasilania i stosownie dopasować Państwa ogrzewanie gazowe (oraz w razie konieczności także inne urządzenia zasilane gazem ziemnym). W związku z powyższym monter odwiedzi Państwa we wcześniej, pisemnie ustalonym terminie:

 

Termin - ustalenia:  Ustalimy wszystkie dane dotyczące podłączonych urządzeń, zasilanych gazem ziemnym w należących do Państwa obiektach i przeprowadzimy pomiary w zakresie spalin. Na podstawie tych danych sprawdzimy następnie możliwości dostosowania Państwa urządzenia i zamówimy materiał, konieczny do zmiany urządzeń na zasilanie innym rodzajem gazu.

Termin - dostosowanie: Po upływie ok. roku dostosujemy - o ile będzie to konieczne - Państwa urządzenia. Wymienimy dysze gazu typu L i na nowo wyregulujemy palnik.

 

Przed otrzymaniem od nas pisma z podanym terminem, nie musicie Państwo nic robić. Prosimy jednakże o współpracę. Chodzi nam o zapewnienie dostaw ciepła do Państwa domów i o Państwa bezpieczeństwo!

 

Istotna jest jeszcze poniższa kwestia:

 • Prosimy, abyście zlecali Państwo wyspecjalizowanemu serwisowi regularną kontrolę/konserwację Państwa ogrzewania. Dzięki temu przyczynicie się Państwo do bezproblemowego przebiegu procedur związanych ze zmianami w obrębie układu zasilania gazem ziemnym.
 • Monter, który odwiedzi Państwa, poda bez wezwania Państwa numer klienta. Prosimy nie podawać mu tego numeru wcześniej! Numer ten znajduje się w naszym piśmie, zapowiadającym prowadzenie prac.
 • Wszyscy monterzy, posiadający autoryzację EWE NETZ, posiadają niebieską odzież służbową oraz służbowy dokument tożsamości. Poproście Państwo o przedłożenie niniejszego dokumentu.
 • Nasi monterzy nigdy nie domagają się na miejscu u klientów pieniędzy za wykonane prace. EWE NETZ nie wysyła także żadnych rachunków związanych z przekształceniem sieci zasilania gazem ziemnym, ani za wizyty serwisowe ani za materiał.

 

Filmy video w języku niemieckim wyjaśniają zasady dotyczące przekształcenia sieci zasilania gazem ziemnym (link do filmów informacyjnych).

français

La conversion du gaz naturel consiste à remplacer le gaz naturel de type « L » par celui de type « H », plus énergétique, car la production de gaz L va considérablement diminuer au cours des prochaines années. Afin de pouvoir vous fournir à l'avenir du gaz H au lieu du gaz L, nous devons, en tant que votre gestionnaire de réseau régional, convertir notre réseau et adapter votre installation de chauffage au gaz (et d'autres appareils fonctionnant au gaz naturel, le cas échéant). Pour ce faire, un installateur viendra vous voir aux dates de rendez-vous qui vous seront communiquées par écrit :

 

Rendez-vous pour l’enregistrement de vos appareils : nous enregistrons toutes les données relatives aux appareils de votre foyer fonctionnant au gaz naturel et effectuons une mesure des gaz de combustion. À l'aide de ces données, nous vérifions l'adaptabilité de votre appareil et commandons le matériel nécessaire à sa conversion.

Rendez-vous pour l'adaptation de vos appareils : approximativement un an plus tard, nous adapterons, si nécessaire, vos appareils fonctionnant au gaz naturel. Cette adaptation comprend le remplacement des buses de gaz L et le réglage du brûleur.

 

Vous n'avez aucune démarche à effectuer tant que vous n'aurez pas reçu de courrier de prise de rendez-vous de notre part. Merci de nous apporter votre soutien. L’objectif est que vous ayez un foyer bien chauffé et que votre sécurité soit assurée !

 

Autres informations importantes :

 • Faites régulièrement réviser votre chauffage par une entreprise spécialisée. En faisant cela, vous favoriserez le bon déroulement de la conversion dans votre foyer.
 • Quand il se présente à votre porte, le technicien vous indiquera spontanément votre numéro de client. Ne lui précisez pas votre numéro avant qu’il le fasse ! Vous trouverez ce numéro dans notre courrier pour comparaison. 
 • Tous les techniciens mandatés par EWE NETZ portent une tenue de service bleue et détiennent une carte de service. Demandez à voir la carte de service.
 • Nos techniciens gaz ne demandent jamais d'argent aux clients pour le travail qu'ils effectuent sur place. Et pour la conversion du gaz naturel, EWE NETZ ne vous enverra aucune facture ni pour ses interventions ni pour le matériel fourni.

 

Des vidéos en langue allemande vous expliquent la conversion du gaz naturel (lien vers les vidéos d'information).

русский

Под перенастройкой на другую группу природного газа подразумевается переход с природного газа группы «L» на более высококалорийную группу «H», поскольку подача низкокалорийного газа группы «L» в последующие годы будет значительно сокращаться. Для того, чтобы мы в будущем могли поставлять Вам высококалорийный газ вместо низкокалорийного, в качестве Вашего регионального оператора сети мы должны перенастроить свою сеть и перенастроить Вашу систему газового отопления (и прочие газовые приборы, если они имеются). Для этого наш монтер посетит Вас в срок, который будет указан в письменном уведомлении:

 

Посещение для сбора данных:  Мы собираем все данные о подключенных у Вас дома газовых приборах и проводим измерение отходящих газов. При помощи этих данных мы затем проверяем возможность перенастроить Ваш прибор и заказываем материалы для перенастройки.

Посещение для перенастройки: Приблизительно через год мы при необходимости перенастроим Ваши газовые приборы. Для этого мы заменим сопла для низкокалорийного газа группы «L» и заново отрегулируем горелку.

 

Вам не нужно ничего делать до тех пор, пока Вы не получите от нас письменное уведомление с датой посещения. Пожалуйста, поддержите нас! Речь идет о тепле в Вашем доме и о Вашей безопасности!

 

Что еще важно:

 • Пожалуйста, регулярно поручайте специализированным предприятиям выполнять обслуживание Вашей системы отопления. Этим Вы способствуете беспрепятственному переходу на новый газ у себя дома.
 • Стоя перед Вашей входной дверью, монтер должен без напоминания назвать Ваш номер клиента. Пожалуйста, не говорите ему этот номер заранее! Для сравнения этот номер указан в нашем письме.
 • Все уполномоченные компанией EWE NETZ монтеры носят синюю спецодежду и имеют при себе служебное удостоверение. Вы можете попросить предъявить Вам служебное удостоверение.
 • Наши газовые монтеры на месте у клиента никогда не требуют денег за выполненные работы. Кроме того, компания EWE NETZ не рассылает никаких счетов за перенастройку на другую группу природного газа – ни за посещение для оказания услуг, ни за материалы.

 

В видео на немецком языке объясняется перенастройка на другую группу природного газа (ссылка на информационные фильмы).

العربية